Cenaze Defin İşlemleri 

Cenaze işlemleri sırasında yapılması gerekenler ve ölüm sırasında-sonrasında uygulanması gerekenler burada bahsadilmiştir. 

cenaze

Evde Vefaat Durumları İçin

Hastanede Vefaat Durumları İçin

Adli Vaka Durumları İçin

Kimsesiz ve yoksullar için

Cenaze Nakil İşlemleri

Mernis Ölüm Formu (Kütükten Düşürme) İşlemi

Veraset İlamı Çıkarılması ve İlgili işlemler

Veraset İlamı için dilekçe örneği

Evde Vefaat Durumları İçin

Öncelikle "ölüm raporunun" hazırlanması gerekmektedir. Bu rapor sağlık ocaklarından, özel ve resmi hastanelerden, tıp merkezi ve polikliniklerinden, belediye kurum tabibinden, ALO 188 cenaze birimi tarafından imzalı ve kaşeli olarak hazırlanabilir.

Evde vefat eden kişinin nüfus cüzdanı ( nüfus cüzdanı yok ise muhtarlıktan alınacak nüfus kağıt örneği) iile doktora müracat edilir. Doktor ölen kişiyi prosedür amaçlı muayene eder ve raporu verir. Verilen rapor ile cenaze sahipleri belediyeye müracaatta bulunabilirler. Rapor olmadan belediye, cenaze sahiplerine hiç bir işlem yapmaz. 

Ölüm raporu ve vefaat eden kişinin nüfus cüzdanı ile belediye sağlık işleri müdürlüğüne müracaat edilir. Sağlık işleri yetkilileri "Defin ruhsatı" (gömme izin belgesi) ve eğer gerekli ise "nakil belgesi" hazırlarlar.

Eğer vefaat eden kişinin nüfus cüzdanı yok ya da bulunamamışsa nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus örneği alınıp defin işlemleri yapılır.

Hastanede Vefaat Durumları İçinhastanede

Evdekinden farklı olarak "ölüm raporu" hastane tarafından düzenlenir. Bunun için de vefaat eden kişinin nüfus cüzdanı gerekmektedir. Hazırlanan raporla belediyeye müracaat edilir ve işlemler belediye yetkilileri tarafından yapılır.

Adli Vaka Durumları İçinadli

Doğal ölümler için (hastalık, yaşlılık vb.)  belediyeler defin ruhsatı verirken trafik kazası, intihar, zehirlenme vb. durumlar için savcılık tarafından gerekli araştırmanın yapıldıktan sonra defin ruhsatı alınmaktadır. Şüpheli durumlarda tabipler raporu vermeden önce durumu savcılığa sevketme yetkisini kullanıp durumun incelenmesini isteyebilir.

Cenaze işlemlerinden sonra savcılık "geçici defin ruhsatı" hazırlar. Bu ruhsatı belediye yetkilileri "yasal defin ruhsatına" çevirip gerekli işlemleri yapar.

Kimsesiz ve yoksullar için

Cenaze işlemleri için ödeme gücü olmayan vatandaşlar, mahalle muhtarlıklarından alabilecekleri  "fakir ilmühaberi" ile işlemler ücretsiz yaptırabilir.

Resmi olarak güçsüz ve bakımevlerinden gelen cenazeler için ilgili kurumdan getirilecek resmi belge ile işlemler yapılabilmektedir.

Cenaze Nakil İşlemleri

Şehir Dışı Nakilnakil

Ölüm raporuyla sağlık işleri müdürlüğünden "nakil belgesi" alınabilir. Bunu için cenaze sahibinden "Nakil Dilekçesi" (hangi il, ilçe, kaza, belde veya köye götürüleceğine dair) düzenlemesi istenir ve bu dilekçeye istinaden "yol izin belgesi" düzenlenir. Daha sonra cenaze sahibi tarafından temin edilen tabut mühürlenerek gideceği adrese yola çıkarılır.

Belediyeler sadece kendi sınırları dahilinde olan cenazelerden sorumlu oldukları için şehir dışı nakil işlemleri cenaze sahipleri tarafından yapılır.

Yurt Dışı Nakil

Ölüm raporu ile belediye cenaze işlerine ilgili ülke konsolosluğundan alınan izin belgesiyle müracaat edilir.

Yol izin belgesi ve defin ruhsatı düzenlendikten sonra tabut mühürlenir ve canaze sahibine teslim edilir.

Daha sonra Sağlık Bakanlığına bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne müracaat edilir ve izin belgesi alınır.

Yurt Dışından Nakilyurt-disi-nakil

Cenaze sahibi Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce ve havaalanı yetkilileri tarafından düzenlenen izin belgesi ile belediye cenaze işlerine başvurur.

 

Bu izin belgesi "gömme izin belgesine" çevrildikten sonra, para irsaliyesi, ölüm beyan kaydı ve mezar şözleşmesi düzenlenir. Daha sonra defin işlemleri gerçekleştirilir.

 

Mernis Ölüm Formu (Kütükten Düşürme) İşlemi

Defin ruhsatını hangi mercii düzenlemişse Nüfus Düşüm İşlemlerini de aynı mercii düzenler.

- Evde vefaat edenler için belediye cenaze servisleri,

- Adli vakalar için savcılık,

- Hastanede vefaat edenler için ilgili hastane yetkilileri, eğer acil serviste vefaat edenler için beledeye yetkilileri tarafından yapılır.

Vefatın ardından en geç 15 gün içerisinde "vukuatlı ölüm kaydı" alınması gerekmektedir.

En geç 30 gün içerisinde "veraset ilamı" çıkartıl ması gerekmektedir.

En geç 4 (dört) ay içerisinde Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine, "veraset intikal vergisi" için başvurulması gerekmektedir.

Veraset İlamı Çıkarılması ve İlgili işlemlerveraset

Veraset ilamı vefaat eden kimenin mirascılarını gösteren belgedir. Çıkarılması için:

1- Sulh mahkemesine yazılacak talep dilekçesi,

2- Nüfus müdürlüklerinden alınacak "aile nüfus kaydı" evraklarıyla mahkemeye başvurulur ve duruşma günü alındıktan sonra şahitler eşliğinde duruşma yapılır. Karar verilir ve veraset ilamı yazılarak hazırlanır.

Daha sonra vefaat etmiş olan kişinin gayrimenkulleriyle ilgili olarak bağlı bulunduğu belediyeye "emlak beyanını" vermek gerekir. Bunun içinse:

- emlak beyanı,

- veraset ilamı

- 2 adet nüfus cüzdanı fotokopileriyle birlikte (aslı gibidir siye onaylatılmış olarak) belirlenmiş olan varislerin ad,soyad ve imzası ile müracaat edilir. Eğer daha önceden tahakkuk eden vergi varsa ödenmesi gerekir.

Daha sonra "veraset beyanı" verilmesi gerekir. Bunun için yapılması gerekenler ve gerekli olan belgeler:

Vefaat tarihinden 3 ay içerisinde ilgili veraset vergi dairesine verilmelidir. Verilmemesi cezai durum oluşturur.

- Tapu (tapular)  

- Banka hesap dökümü,

- Hisse senedi, tahvil, telefon, araba gibi menkul malların dökümü,

- Veraset ilamı,

- Emlak beyanları (tasdikli)

- Muhtarlıklardan alınacak "ölüm ilmühaberi" doldurulmuş olan veraset beyannamesine eklenerek veraset vergi dairesine iletilir.

Bütün bu işlemlerin ardından komisyona giren veraset beyanı değerlendirmeye alınır. Eğer beyan edilen değerden farklı değerler çıkarsa üzerine eklenir ve varisler adına vergi çıkması durumunda bütün variler için ayrı ayrı tahakkuk fişi çıkarılır. (Vergi ödeme dönemi mart ve kasım aylarıdır ve 5 yılda 10 eşit taksit ile ödenebilir)

Vefaat eden kimsenin borçları geride bıraktığı mallardan fazla ise varisleri "reddi miras" yapabilirler. Yani malları ve borçları kabul etmeyip devlete bırakırlar.

Varisler, isterlerse kalan mirası  toplu halde tapuda hazır olup bir kişiyi vekil tayin ederek "müşterek mülkiyete" dönüştürebilirler.

Veraset ilamı için dilekçe örneği

SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE
........
DAVACI: (Vefat edenin eşi/çocuklarının adresi)
DAVA: Veraset

.............. ili ...................... ilçesi kaydının ........... hane .......... cilt ...... kayıtlı(eşim/babam) ............... oğlu (vefat edenin adı soyadı) ......... tarihinde vefatı ilemirası bana ve çocukları .............. ile ................ münhasır olduğundan bir kıta veraset belgesi verilmesini saygı ile arz ederim.

..... /...../20....
DAVACI
Adı Soyadı

Sübut Delilleri : Ekli Nüfus Kayıt Suretleri

Yorum ekle

Konunun daha açık güncel ve eksik bilgiler içermeyecek şekilde olmasını sağlamak amacıyla Yazdığınız Yorumlar ile Kamusal Rehber çalışmasına katkıda bulunduğunuz için Teşekkür Ederiz.


Güvenlik kodu
Yenile