Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi

Nüfus kayıt örneği kişinin aile kütüğündeki nüfus kaydının çıkarılarak aslına uygunluğu onaylanmış ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi bir belgedir. 

Nüfus Kayıt Örneği Verilmesinufus-kayit-ornegi

Nüfus kayıt örneğini isteme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının yazılı olarak belirtilmesi gerekir.

Kişinin kimliğini kanıtlayan resmi bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz. Nüfus kayıt örneklerinde, bunları istemeye yetkili olanlar açıkça ve gerekçeli olarak istenmediği takdirde, kimlik belgeleri dışında kişisel bilgilere yer verilmez. 

Düzenlendikleri tarihten itibaren geçerlilik süresi içinde kullanılmayan nüfus kayıt örnekleri geçerliliğini kaybeder. Nüfus kayıt örneklerinin kullanılacağı alanlara göre Bakanlık bu süreyi 30 güne kadar kısaltmaya yetkilidir. 

Yabancı Ülkelerde Kullanılacak Nüfus Kayıt Örnekleri

Yabancı ülkelerdeki yerel makamlara verilmek üzere istenen nüfus kaydı, doğum, ölüm ve evlenme belgeleri örnekleri için bu amaçla basımı yaptırılmış veya elektronik ortamda hazırlanan çok dilde düzenlenmiş formlar kullanılır.

Uluslararası sözleşmelere taraf olmayan devlet makamlarınca bir belge talep edilmesi halinde, nüfus kayıtlarına dayanılarak çıkartılacak kayıt örneğine apostille (tasdik şerhi) işlemi ilgili kişilerce yaptırılır.

Yabancı Ülke Makamları veya Temsilcilikleri ile Türkiye' de İkamet Eden Yabancılar ve Yabancı Makamlara Verilmek Üzere Türk Vatandaşlarından Bilgi ve Belge İstenmesi

Yabancı ülke makamları veya temsilcilikleri, hangi amaçla kullanılacağını belirtilmek suretiyle ancak Dış İşleri Bakanlığı kanalı ile diplomatik yolla bilgi ve belge isteyebilirler. Uluslararası niteliği bulunmayan ve nüfus kayıtlarındaki bilgilerin tümünü veya bir kısmını ya da aile kütüklerine tescil edilen kayıtların dayanağını teşkil eden belgelerin örneklerinin, yabancı makamlara verilmek üzere ilgili kişi tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde, usulüne göre tasdik edildikten sonra o yerin mülki idare amirince imzalanacak yazı ekinde bizzat ilgilisine verilir. 

Nüfus Kayıt Örneği İsteme ve Alma Yetkisikimlik-paylasim-sistemi

Nüfus kayıt örneğini;

- Bakanlık,

- Dış temsilcilikler,

- Asker alma işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı,

- Adli makamlar,

- Adli işlemlerle sınırlı olmak üzere kolluk kuruluşları,

- Evlenme işlemleri için evlendirme işlemini yapmaya yetkili olanlar,

- Ölüm işlemleri için resmi sağlık kuruluşları,

- Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile ana, baba, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler 

nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.

Maddeler dışında kurumlar ve tüzel kişilerin, yazılı olarak başvurmak ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle Bakanlık veya mülki idare amirinin emri ile nüfus kayıt örneğini alabilirler. 

Talep Bilgisi Olmadan Bilgi Verilecek Yerlerbekar-nufus-cuzdani

Aile kütükleri üzerinde yapılan tarama, kontrol veya işlem sırasında, aşağıdaki hallerde ve belirtilen makamlara, herhangi bir istek olmaksızın süratle bilgi verilir:

- Vesayeti gerektiren bir durum tespit edildiğinde sağ kalan eşin yerleşim yeri aile mahkemesine, o yer aile mahkemesi yoksa Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunca aile mahkemesi sıfatıyla davalara bakmakla görevlendirilen asliye hukuk mahkemesine,

- Askerlik çağı içinde bulunan erkek vatandaşlarımızın aile kütüğünde ölüm, yeniden kayıt edilme, vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi, kaydın taşınması gibi nüfus kayıtlarında düzeltme veya değişiklik meydana gelmesi durumunda askerlik şubelerine,

- Emekli aylığı alanların ölümü ile, dul ve yetim aylığı alan kadınların evlenmeleri halinde sosyal güvenlik kurumlarına,

-  Evlenme veya seçme hakkı yoluyla vatandaşlığımızı kazanıp aile kütüğüne kayıtları yapılanları genel müdürlüğe,

- Veraset ve intikal vergisine esas olabilecek ölümleri vergi dairesine,

- Yeşil kart sahiplerinin ölümü, evlenmesi, boşanması, herhangi bir nedenle kaydının taşınması veya vatandaşlığının kaybı halinde, belirtilen nüfus olayını ilgilinin bilgi işlem ortamındaki kaydına işleyen nüfus müdürlüğü tarafından bu değişiklikler, yeşil kartı düzenleyen makama.

Nüfus Kayıtları Hakkında Bilgi Verilmesikizlik-soyadini-kullanmak-isteyen

Üçüncü Şahısların Bilgi İstemesi

Üçüncü şahışlar bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar. Ancak, nedenini bildirmek koşuluyla kişinin medeni durumu hakkında bilgi isteyebilirler. 

Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tamamlanmış bir işleme ilişkin bilgi veya belge için olumsuz cevap verebilirler.

Kütüklerin İncelenmesi

Aile ve özel kütükler ile mikrofilmlerden oluşan kütükler, denetime yetkili olanlar dışında hiç kimse görüp inceleyemez. Bu kütükler daire dışına çıkarılamaz. İncelenmek üzere kütüğün hiç bir unsuru, nüfus idaresinden bir başka yere götürülemez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır. Kütükler bir tutanakla mahkemece görevlendirilen kişiye teslim edilir veya gönderilir. Mahkemece gerekli inceleme yapıldıktan sonra aile ya da özel kütüklerin en kısa sürede iade edilmesi sağlanır. 

Yorum ekle

Konunun daha açık güncel ve eksik bilgiler içermeyecek şekilde olmasını sağlamak amacıyla Yazdığınız Yorumlar ile Kamusal Rehber çalışmasına katkıda bulunduğunuz için Teşekkür Ederiz.


Güvenlik kodu
Yenile